การตรวจบันทึกส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2564
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1::สิริปัญญ์  เสริมสิริพิพัฒน์
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
2 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-2-3)
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
4 30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
(2-2-3)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
5 30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
(2-2-3)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
6 30200-0014 หลักการเขียนโปรแกรม
(2-2-3)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
รวม624 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2::กิ่งดาว  บุญประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
3 20204-2006 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
(1-2-2)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
5 30204-5101 งานธุรกิจดิจิทัล 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
6 30204-5102 งานธุรกิจดิจิทัล 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
7 30204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
8 30204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
รวม1119 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3::ปวีณา  บุญเสนอ
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
(2-0-2)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
5 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
6 20204-2104 โปรแกรมนำเสนอ
(2-2-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
7 20204-5103 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
8 30204-5101 งานธุรกิจดิจิทัล 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 46 คน)
---      
9 30204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 46 คน)
---      
10 30204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม266 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4::วิทยา  ลัทธิมนต์
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 20204-2006 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
(1-2-2)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
(1-2-2)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
6 20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ
(1-2-2)
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
7 20701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
(1-2-2)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 30100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
(1-2-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
9 30204-5101 งานธุรกิจดิจิทัล 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
10 30204-5102 งานธุรกิจดิจิทัล 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
11 30204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
รวม266 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5::ชินาธิป  พรมชา
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
(2-2-3)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-2-3)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
6 20204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
รวม274 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6::ณัฐ  กุลรัตน์
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
2 20204-2007 โปรแกรมกราฟิก
(2-2-3)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
3 20204-2008 การสร้างเว็บไซต์
(2-2-3)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
4 20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(1-2-2)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม350 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7::ณัทพงศ์  โยธี
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20204-2106 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
(2-2-3)
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
3 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 20204-2112 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 20204-5104 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4
(2-7-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
6 20204-5105 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5
(2-7-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
7 30204-5102 งานธุรกิจดิจิทัล 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 46 คน)
---      
8 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 46 คน)
---      
9 30204-2006 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
(2-2-3)
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
10 20204-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
11 30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
(2-2-3)
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม1714 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
8::เพ็ญธิดา  แก้วคำ
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
2 30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 30201-5101 งานการบัญชี 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
4 30201-2007 การบัญชีภาษีอากร
(2-2-3)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
5 30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
6 30201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
7 30200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม129 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
9::พิมพ์ภัทรา  เลิศเรืองศิริ
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
2 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
(1-4-3)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
(1-4-3)
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
4 20201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
5 20201-2110 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
6 20203-2107 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(1-2-2)
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม290 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
10::ศิริรัตน์  คำเพราะ
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
3 30201-9006 การบัญชีการเงิน
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
5 30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
(2-2-3)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
6 30201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
7 30201-9003 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(3-0-3)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30201-2104 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
(3-0-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
รวม131 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
11::ไพรินทร์  ทองกันยา
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
(1-4-3)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1-4-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
4 20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
5 20201-2108 การบัญชีสหกรณ์
(2-2-3)
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
6 20203-2006 การจัดเก็บเอกสาร
(1-2-2)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
7 30201-5103 งานการบัญชี 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม301 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
12::คนองรักษ์  ป้อมหิน
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม
(1-4-3)
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
2 30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 30201-5102 งานการบัญชี 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
5 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
6 30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
7 30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
(2-2-3)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม523 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
13::วันดี  ปานฟัก
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
4 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
5 20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
(1-4-3)
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
6 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
7 20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
(2-2-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
8 30201-5103 งานการบัญชี 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
9 20201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม281 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
14::สุลัดดา  ยอดกุล
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20201-2110 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
(2-2-3)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 30201-2107 การบัญชีสหกรณ์
(2-2-3)
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
5 30200-0004 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 30200-0006 การบัญชีบริษัทจำกัด
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม724 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
15::วันทนา  วิศรีสิทธิ์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
4 20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
5 20203-2006 การจัดเก็บเอกสาร
(1-2-2)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
6 30201-5102 งานการบัญชี 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
7 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
9 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม257 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
16::ศริญญา  ผาแก้ว
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
3 20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(1-4-3)
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
4 20201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
(1-4-3)
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
5 20201-2106 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
6 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
7 20201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
8 30201-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม266 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
17::ครูใหม่ บัญชี  
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::
หน้าที่พิเศษ::
1 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
(0-4-2)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1-4-3)
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 20201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ
(2-2-3)
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
5 20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
(2-2-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
6 20201-2106 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
7 30201-5101 งานการบัญชี 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
8 30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม275 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การบัญชี มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
18::ณัตติยา  หล่อวินิจนันท์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20200-1003 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20701-2001 ความปลอดภัยในโรงแรม
(2-0-2)
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20701-2002 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
(1-2-2)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20701-2112 การจัดดอกไม้
(2-2-3)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20701-2105 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
(1-2-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 30701-2002 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
8 30701-2004 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(2-2-3)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
9 30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
10 30701-5101 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
11 20701-8501 โครงงาน
(0-12-4)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
12 30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
(2-2-3)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
13 30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
(2-0-2)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
รวม2110 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
19::เพ็ชรา  โหม่งมาตร์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20701-2002 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
(1-2-2)
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
4 20701-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(2-2-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20701-2106 โภชนาการและอนามัยอาหาร
(2-0-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20701-2107 เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์
(1-2-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 20701-5102 ปฏิบัติงานการโรงแรม 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 20701-5103 ปฏิบัติงานการโรงแรม 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 20701-5104 ปฏิบัติงานการโรงแรม 4
(2-7-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
10 20701-2010 ธุรกิจโรงแรม
(2-0-2)
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
11 20701-8501 โครงงาน
(0-12-4)
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
12 30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
(2-2-3)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
13 30701-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
รวม238 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
20::โสภณัฐ  พละศักดิ์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20701-2001 ความปลอดภัยในโรงแรม
(2-0-2)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม
(1-2-2)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20700-1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
4 20701-2003 การประกอบอาหารโรงแรม
(2-2-3)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
5 20701-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(2-2-3)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 30000-9205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
7 30701-5103 งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
8 20701-2006 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
(2-2-3)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 20701-2010 ธุรกิจโรงแรม
(2-0-2)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม292 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การโรงแรม มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
21::นงลักษณ์  ศรีชา
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
2 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
3 30200-1002 หลักการตลาด
(2-2-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
4 30202-2101 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 30200-0002 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
7 30200-0007 การหาข้อมูลทางการตลาด
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
8 30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา
(3-0-3)
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
9 30202-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม225 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น27
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
22::สาวิตรี  บุญงอก
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30200-1002 หลักการตลาด
(2-2-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
2 20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
(1-2-2)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
3 30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค
(3-0-3)
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(2-3-3)
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
(2-2-3)
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 20202-8501 โครงงาน
(0-12-4)
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 30202-2006 การวิจัยการตลาด
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
8 30202-2007 กลยุทธ์การตลาด
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม1612 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
23::ฐิติชญา  ภิบาลวงษ์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
4 20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
(1-4-3)
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
5 20202-2107 การประกันภัย
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
6 20202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
7 20202-2113 ศิลปะการขาย
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
8 30202-5101 งานการตลาด 1 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
9 30202-2001 การจัดการการขาย
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม292 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
24::ระวิวรรณ  แสงจันทร์
วุฒิการศึกษา::บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3-0-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
3 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 30200-0002 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 30202-5102 งานการตลาด 2 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 20202-2007 การจัดแสดงสินค้า
(1-4-3)
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
8 30202-2004 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(2-2-3)
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
9 20202-2001 การตลาดเบื้องต้น
(2-2-3)
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
10 30200-0008 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม1614 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การตลาด มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
25::วงกต  จิตรประเสริฐ
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20106-2004 ประมาณราคางานโครงสร้าง
(1-2-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
2 20106-2005 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
(1-2-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20106-2104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
(0-6-3)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20106-2105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
(0-6-3)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
5 30106-5101 งานก่อสร้าง 1
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 20106-2002 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 20106-2003 เขียนแบบงานโครงสร้าง
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
8 20106-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
9 20106-2108 การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร
(2-0-2)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
10 20106-2115 กลศาสตร์โครงสร้าง 2
(2-0-2)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
11 20106-2117 เทคนิคคอนกรีต
(2-0-2)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
รวม402 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น42
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
26::อภินันท์  อนุสินธุ์
วุฒิการศึกษา::เทคโนโลยีบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20106-2006 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
(2-0-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20106-2010 งานสีเพื่องานก่อสร้าง
(0-6-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 30106-2103 คอนกรีตเทคโนโลยี
(2-2-3)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 30106-5103 งานก่อสร้าง 3 (*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 20106-2001 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร
(0-12-4)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
7 20106-2008 หุ่นจำลองโครงสร้าง
(1-3-2)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
8 20106-2107 ไฟฟ้าในอาคาร
(1-3-2)
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
9 30106-2002 งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
(0-6-3)
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม318 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
27::รุ้งทิวา  บุดดา
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
2 20106-1006 กลศาสตร์โครงสร้าง 1
(2-0-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20106-2007 การระดับเพื่องานก่อสร้าง
(1-3-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 30106-5102 งานก่อสร้าง 2
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 30106-0005 กลศาสตร์เบื้องต้น
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 30106-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
7 30106-2104 ปฐพีกลศาสตร์
(2-2-3)
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
8 30106-0006 พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง
(1-2-2)
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
9 20106-1005 พื้นฐานงานสำรวจ
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
10 30106-0003 พื้นฐานงานสำรวจ
(1-4-3)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
รวม1219 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างก่อสร้าง มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
28::ชุมพล  พลเสนา
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20105-2108 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 30105-1003 วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 30105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(2-3-3)
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30105-2006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 30105-8501 โครงาน
(0-12-4)
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
8 30105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม1223 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
29::สุวรรณ  บุษภาค
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
2 20105-2007 วงจรดิจิทัล
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
3 20105-2116 โทรคมนาคมเบื้องต้น
(2-0-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20105-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 30105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
6 30105-5101 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
7 30105-5102 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30105-8002 ฝึกงาน 1
(2-8-2)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 30105-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
10 30105-2003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
(2-3-3)
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
11 30105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม1814 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
30::ณรงค์  นิตนอก
วุฒิการศึกษา::ปท.ส. อุตสาหกรรม
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
2 20105-2010 เครื่องส่งวิทยุ
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20105-2103 ระบบภาพ
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20105-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
5 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
6 20105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
7 20105-8002 ฝึกงาน 1
(2-8-2)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
8 30105-0002 งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม278 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
31::สันติ  ไชยประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20105-2008 เครื่องเสียง
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
(2-3-3)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
(2-0-2)
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20105-2109 งานบริการคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
7 20105-5103 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
8 20105-5104 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
9 30105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
10 30105-2106 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
11 20105-2104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม313 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
32::ปฏิภาณ  เสนาพันธ์
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(2-3-3)
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20105-2008 เครื่องเสียง
(1-3-2)
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
3 20105-2102 ระบบเสียง
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20105-2105 ไมโครคอลโทรลเลอร์
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20105-2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 20105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
8 30105-2002 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 30105-9003 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม303 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
33::คัคเนศวร์  โกมลศรี
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-6-3)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20104-2105 หม้อแปลงไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20104-2106 การติดตั้งไฟ้านอกอาคาร
(1-6-3)
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 30104-1001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 30104-5201 งานไฟฟ้ากำลัง1
(2-7-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30104-9007 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 30104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1812 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
34::วัลชัย  ผัดศรี
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 30104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 20104-2115 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 30104-9006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 30104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 30104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า
(1-3-2)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
8 30104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม1620 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
35::บุญจันทร์  โตมร
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-6-3)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
5 20104-2115 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 20104-5103 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า3
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 20104-5104 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า4
(2-7-9)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม330 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
36::ประสิทธิ์  จันพูล
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า1
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 30104-2005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
(3-0-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
5 30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 20104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
(1-6-3)
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 20104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม2210 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
37::ศิริศักดิ์  จันพูล
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20104-2007 เครื่องทำความเย็น
(1-6-3)
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20104-2109 เครื่องปรับอากาศ
(1-6-3)
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20104-2114 การส่องสว่าง
(2-0-2)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20104-8002 ฝึกงาน1
(2-8-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 30104-2003 เครื่องกลไฟฟ้า1
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
7 30104-5202 งานไฟฟ้ากำลัง2
(2-7-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
9 20104-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม312 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
38::ทัศนัย  จันทา
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20104-2007 เครื่องทำความเย็น
(1-6-3)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20104-2010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20104-2111 ดิจิทัลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 30104-5201 งานไฟฟ้ากำลัง1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
7 30104-9006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
8 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม312 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
39::ธีระ  ศรีมาบุตร
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2007 เครื่องทำความเย็น
(1-6-3)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20104-2111 ดิจิทัลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
4 20104-2114 การส่องสว่าง
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30104-5202 งานไฟฟ้ากำลัง2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
6 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30104-1003 วงจรไฟฟ้า 2
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 30104-0005 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม2012 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
40::สมาน  คำขาว
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20103-2005 เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 20103-2114 เชื่อมซ่อมบำรุง
(0-6-2)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
4 20103-2105 ระบบท่อภายในอาคาร
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
รวม360 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
41::ชัยวัฒน์  ยศเคน
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
2 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20103-2001 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 20103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
(2-0-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
6 20103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-2-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
7 20103-5104 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ 4
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
8 20103-5105 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ 5
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
รวม350 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
42::จักรกฤษณ์  พันธ์ศรี
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20103-2008 กระบวนการเชื่อม
(2-0-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
4 20103-2111 วัสดุช่างเชื่อม
(2-0-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
5 20103-2002 เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2
(0-6-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
6 20103-2205 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
7 20103-2006 เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1
(0-6-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
8 20103-2004 ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ
(1-3-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
9 20103-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
10 20103-2010 มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น
(2-0-2)
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
รวม350 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
43::ประภาส  นามโคตร
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20102-5201 ปฏิบัติงานแม่พิมพ์โลหะ 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
(1-6-3)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 30102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
6 30102-5103 งานเครื่องมือกล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
7 30102-5104 งานเครื่องมือกล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
8 30102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
9 30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
(2-3-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
รวม133 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
44::ไพฑูรย์  พ่อค้า
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 20102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20102-2010 อบซุบโลหะ
(1-3-2)
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 20102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20102-5102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
(2-4-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 30102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
9 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
10 30100-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล
(3-0-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม268 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
45::ชาตรี  ศรีสะอาด
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20102-2003 ทฤษฎีเครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
2 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องม่ือกล 1
(2-6-4)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
3 20102-2009 โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
(1-3-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20102-2011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20102-2111 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20102-5101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
(2-4-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 20102-5102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
(2-4-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
9 20102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม321 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
46::ภูดิศ  สุวรรณวงค์
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องม่ือกล 1
(2-6-4)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
3 20102-2401 เขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์
(1-3-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20102-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
(0-6-2)
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
6 20102-5106 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 20102-5401 ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
รวม360 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
47::บุญญฤทธิ์  แสงทอง
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
2 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 20102-2011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
(2-6-4)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 20102-2110 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
(0-6-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
6 20102-2111 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 20102-2109 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
8 20102-2401 เขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์
(1-3-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม380 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
48::มานะศักดิ์  อารมณ์สวะ
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
2 20102-2007 กรรมวิธีการผลิต
(2-0-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
3 20102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องม่ือกล 1
(2-6-4)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
4 20102-2009 โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
(1-3-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
(2-0-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
6 20102-5101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
(2-4-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
7 30100-0006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
(1-3-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
8 30102-2003 โปรแกรมซีเอ็นซี
(2-3-3)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
9 30102-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
10 30102-5103 งานเครื่องมือกล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
11 30102-5104 งานเครื่องมือกล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
12 30102-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
13 30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
(2-3-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม2314 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
49::วัฒนา  ทองเทพ
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2404 งานพ่นสีรถยนต์
(1-6-3)
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
2 30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์
(3-0-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
3 30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(3-0-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
4 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
5 20101-2406 งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
รวม1322 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
50::ประดิษฐ  ใจทรง
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2102 งานจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
2 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20101-2111 งานบริการยานยนต์
(2-10-4)
ฝึกงาน
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 20101-2110 งานประดับยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม285 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
51::อุทัย  จรรยากรณ์
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20101-2505 งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
4 20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 30101-5101 งานเทคนิคยานยนต์1
(2-10-4)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 30101-5102 งานเทคนิคยานยนต์2
(2-10-4)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 30101-2007 งานทดลองเครื่องกล
(2-2-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
รวม2413 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
52::สุขสันต์  สิทธิมวล
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20101-2008 งานขับรถยนต์
(1-3-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
5 30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 30101-2007 งานทดลองเครื่องกล
(2-2-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
7 20101-2211 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
8 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง
(2-2-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
10 20101-2201 งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
11 30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
12 20101-2206 งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ
(1-3-2)
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
13 20101-2204 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม2114 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
53::สมชาย  พิมาทัย
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
(1-6-3)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
(2-0-2)
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
6 30101-5201 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม1
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 20101-2209 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(1-6-3)
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 30101-5202 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
9 20101-2205 งานส่งกำลังเครื่องกลอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
รวม362 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
54::ไกรศร  ผิวผัน
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
(1-6-3)
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
2 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
3 20101-2008 งานขับรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
4 20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
(1-6-3)
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
5 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
6 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
7 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม294 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
55::ชาติชาย  ฝอยทอง
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตำแหน่ง::ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(1-6-3)
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
4 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
รวม294 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
56::ธนภัทร  จอมไส
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
2 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 30100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
(2-2-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
4 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
5 30101-2007 งานทดลองเครื่องกล
(2-2-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20101-2211 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 20101-9006 งานเขียนและอ่านแบบเครื่องกล
(1-3-2)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
8 30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
9 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
10 30101-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
11 20101-2203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
12 30101-5203 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม1818 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
57::ธเนศร์  สายเจริญ
วุฒิการศึกษา::อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(1-6-3)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
2 20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล
(2-0-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20101-2008 งานขับรถยนต์
(1-3-2)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
5 20101-2208 คณิตศาสตร์เครื่องกล
(2-0-2)
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
6 20101-5203 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
8 30101-2202 งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม279 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
58::วิภาศิริ  เลิศศรี
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล
(2-0-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-3-2)
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
5 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
6 30101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
7 30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
รวม2515 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
59::จิรพันธ์  สำเภา
วุฒิการศึกษา::คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(1-6-3)
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
3 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 30101-0001 งานวัดละเอียดช่างยนต์
(1-2-2)
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
5 30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
6 30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
(2-3-3)
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม2813 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น41
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
60::ณัฐพล  วรรณทอง
วุฒิการศึกษา::วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2102 งานจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20101-2506 งานบริการรถจักรยานยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
4 30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
5 20101-2407 ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต์
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 20101-2508 งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม258 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างยนต์ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
61::สายชล  ทองแป
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
3 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 30100-0001 งานเทคนิคเบื้องต้น
(0-6-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
5 30100-0004 วัสดุช่าง
(2-0-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม308 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
62::พัชนี  สีมารักษ์
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค
(1-3-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
รวม344 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
63::ครูใหม่ พฐ.  
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
2 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม340 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา เรียนร่วม(พื้นฐาน) มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
64::วีนัส  สุวรรณ
วุฒิการศึกษา::การศึกษามหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
(0-2-1)
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
2 30000-1202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
(1-2-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
3 30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(3-0-3)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(1-2-2)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
ฝึกงาน
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 46 คน)
---      
รวม233 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
65::คำโฮม  คูณสว่าง
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(3-0-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม024 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
66::บุญแต่ง  ป้อมหิน
วุฒิการศึกษา::ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
(0-2-1)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
3 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
รวม390 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
67::ทราทิตย์  ชิดชม
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
(0-2-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม360 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
68::ธนิตา  สมนิยาม
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(1-0-1)
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
(3-0-3)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
รวม332 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
69::จิรายุ  บรรพตพิทักษ์
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
(3-0-3)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
(0-2-1)
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
รวม1619 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
70::กิตติ  ผลดี
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
(1-2-2)
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
(2-2-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
3 30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
(2-2-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม2416 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
71::สุประวัติ  ขันทอง
วุฒิการศึกษา::ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(1-0-1)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
4 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
รวม370 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
72::หนึ่งฤทัย  สุวรรณพงษ์
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตร์บัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
2 20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
3 30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
(2-2-3)
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม318 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
73::ณญาดา  อุราเลิศ
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตร์บัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
3 20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(0-2-1)
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชก.-25611  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
4 20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
(0-2-1)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
5 20000-1216 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
(0-2-1)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม370 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
74::ณัฏฐพัชร  กล้าหาญ
วุฒิการศึกษา::วิทยาศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
(1-2-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
(2-0-2)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
รวม390 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
75::รัตน์ติพร  พลแสน
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
2 20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
(0-2-1)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
(0-2-1)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20000-1216 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
(0-2-1)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(3-0-3)
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
6 30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
(0-2-1)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
7 30000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(3-0-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม278 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
76::ธนากร  พวงเกษ
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
(0-2-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม370 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น37
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
77::จิระประภา  พงษ์พยุหะ
วุฒิการศึกษา::ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::-
1 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(0-2-1)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
(0-2-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
รวม320 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32

--------------------------------------------------------------

บันทึกรายงานเสนอ ผู้อำนวยการ
รายงานแนบบันทึก