วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).31 ครูที่ปรึกษาชื่อ จ่าสิบเอกชาติชาย     ฝอยทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010001
นางสาวอุไรวรรณวรรณศรี
                         
262201010003
นายเกษมศักดิ์จันพูล
                         
362201010004
นายจตุภัทรพวงพะยอม
                         
462201010005
นายชาญณรงค์พลสี
                         
562201010006
นายณัฐตินันท์เจือจาน
                         
662201010007
นายณัฐวุฒิจุลหอม
                         
762201010008
นายณัฐวุฒิบัวใหญ่รักษา
                         
862201010010
นายทวิศาลเพชรสุริยวงศ์
------------------       
962201010011
นายธนากรประชัน
                         
1062201010016
นายพีระภัทรกายชาติ
------------------       
1162201010017
นายภูวฤทธิ์ประสงค์
                         
1262201010018
นายวรายุทธสุขชาติ
                         
1362201010023
นายอนุชิตอินทร์สุข
                         
1462201010025
นายอินทรจักษ์บุญบรรลุ
                         
1562201010026
นายเลิศพิสิฐสัตะพันธ์
                         
1662201010192
นายนิรุทธ์บุญยิ่ง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................