วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ จ่าสิบเอกชาติชาย     ฝอยทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010027
นายกฤษฎาคำหมาย
                         
262201010028
นายก้องเกียรติรัตนวรรณ
                         
362201010029
นายขจรศักดิ์คมไส
                         
462201010031
นายชาญณรงค์อิญญาพงษ์
                         
562201010034
นายดนุพรปริโยทัย
                         
662201010037
นายบัญวัติสลับศรี
                         
762201010038
นายปัญญาคำโสภา
                         
862201010041
นายภานุวัฒน์ชัยเมือง
                         
962201010044
นายวชิระโมรา
                         
1062201010045
นายวสันต์ฝั้นประสาน
                         
1162201010046
นายวิทยาปัญญาคม
                         
1262201010049
นายสราวุธกุจะพันธ์
                         
1362201010050
นายสุชานันท์นัยพัฒน์
                         
1462201010193
นายรัฐธรรมนูญรัตนพันธ์
------------------       
1562201010194
นายฤทธิเดชจำรัสแนว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................