วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววิภาศิริ     เลิศศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010054
นางสาวพัชราอินธิเดช
                         
262201010055
นางสาวสิริยากรชื่นชาย
                         
362201010056
นายกฤษฎาพรจันทกุล
                         
462201010057
นายกิตตินันท์ภุ่มรินทร์
                         
562201010058
นายจตุพรวีระษร
                         
662201010059
นายเจษฎาพรสีหราช
------------------       
762201010060
นายธราดลบุญชู
                         
862201010062
นายธันวาปาสาจัย
------------------       
962201010064
นายประวิทย์คำมาโฮม
                         
1062201010065
นายประเสริฐการะเกษ
                         
1162201010066
นายปริญญาทองอ้ม
                         
1262201010067
นายปิยะชัยสิมาขันธ์
                         
1362201010068
นายวศินแก้วเขียวงาม
                         
1462201010070
นายวีระชลสมาคม
                         
1562201010071
นายสดุดีทองดา
                         
1662201010195
นายประกาศิตธุระพันธ์
------------------       
1762201010200
นายชัยณรงค์บุรกรณ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................