วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววิภาศิริ     เลิศศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010072
นายเหล็กกล้าบุญธรรม
------------------       
262201010073
นายอนันต์กรกันต์
------------------       
362201010075
นายอาทิตย์ช่วยมิตร
                         
462201010077
นายกิตติพงษ์อ่อนคำผง
                         
562201010078
นายกิตติพงษ์หารเตชะ
                         
662201010079
นายจิรวัฒน์ลาพันธ์
                         
762201010081
นายชัชวาลสนสาย
                         
862201010083
นายชิดพงษ์โพธิ์ขาว
                         
962201010084
นายตะวันทุมวงษ์
                         
1062201010085
นายธนพลสุขวงค์
                         
1162201010086
นายธนาวุฒิบุญมานัส
                         
1262201010087
นายนนทชัยสิมมา
                         
1362201010089
นายนราธิปบัวเงิน
                         
1462201010091
นายประกาศิตทองขาว
                         
1562201010202
นายสิทธิพรวงษ์ภักดี
                         
1662201010204
นายอติเทพยี่สุ่น
------------------       
1762201010205
นายจิรภัทรเสียงล้ำ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................