วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.35 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไกรศร     ผิวผัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010093
นายตรรกพงศ์บุญตาโลก
------------------       
262201010094
นายประสิทธิชัยสุจันทร์
                         
362201010095
นายปริญญาสาวันดี
                         
462201010097
นายมิณฑดาบุญเริ่ม
                         
562201010099
นายวันชนะวาเสป
                         
662201010100
นายวิศวะแว่นแคว้น
                         
762201010101
นายศรายุทธคำมุงคุล
                         
862201010102
นายศิริศักดิ์โกละกะ
------------------       
962201010103
นายสิทธิกรครองชัย
                         
1062201010104
นายสิทธิพงษ์แสวง
                         
1162201010108
นายอภิชาติศิริคำ
------------------       
1262201010109
นายอภินพเหลาสิงห์
                         
1362201010110
นายอรรถนนท์มะปราง
------------------       
1462201010111
นายอาทิตย์อภัยศิลา
                         
1562201010208
นายวิพัฒน์เมาหวล
                         
1662201010211
นายคมกริชหมื่นแสน
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................