วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.36 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไกรศร     ผิวผัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010118
นายนวพลศรีทน
                         
262201010119
นายนิธิศเหลาสิงห์
                         
362201010120
นายบริรักษ์ศรีเฮียง
------------------       
462201010121
นายพูนศักดิ์เจริญทรัพย์
                         
562201010122
นายภานุพงศ์ครองใจ
                         
662201010123
นายวีรวงศ์วงค์ขันธ์
                         
762201010124
นายวีรศักดิ์เจ็กมุง
                         
862201010125
นายวีระพลบุญมั่งมี
                         
962201010126
นายฐิติชัยกาหลง
                         
1062201010128
นายบริวัตรคำพันธ์
                         
1162201010130
นายกุลธรขมหวาน
                         
1262201010131
นายณัฐวุฒิทองเทพ
                         
1362201010216
นายก้องธีระวุฒิบุญคำ
                         
1462201010217
นายศักดาสัตพันธ์
                         
1562201010219
นายอโณทัยจันทงาม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................