วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010132
นายกษมาสุขชาติ
                         
262201010133
นายไกรวิทย์เครือบุตร
                         
362201010135
นายทวีศักดิ์รูปแกะ
                         
462201010137
นายธีรวุฒิบัวแก้ว
                         
562201010138
นายธีรวุฒิเมยดง
                         
662201010139
นายพัฒนพงศ์เย็นพรุ่ง
                         
762201010140
นายพิพัฒน์เบ้าหล่อ
                         
862201010141
นายพิพิธธนแก้วบุญมาก
                         
962201010142
นายพีระพัฒน์วรอินทร์
------------------       
1062201010143
นายภัทรพลเกษี
                         
1162201010146
นายยศกรมูลเพ็ญ
                         
1262201010147
นายยุทธชัยใจเครือ
                         
1362201010148
นายวีระศักดิ์สิงห์ทอง
                         
1462201010149
นายศิรศักดิ์ศรีสุธรรม
                         
1562201010150
นายสุรเดชวารินทร์
                         
1662201010151
นายสุริยันฐานทอง
------------------       
1762201010220
นายอาณัติสีสัน
                         
1862201010221
นายอนันตชัยพากเพียร
------------------       
1962201010222
นายจารุกิตตร์ศรีหัน
                         
2062201010223
นายวุฒิชัยเชื่อมไธสง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................