วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุประวัติ     ขันทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010173
นายโกวิทย์คำภา
------------------       
262201010174
นายเจนภพผาสี
                         
362201010175
นายดัสกรศิริจันทร์
                         
462201010176
นายธนวัฒน์ทองวงศ์
                         
562201010183
นายอภิสิทธิ์สิงสิน
                         
662201010184
นายอัมรินทร์เนาวรัตน์
                         
762201010185
นายอุทัยหลวงจูมพล
------------------       
862201010186
นายเอกภพไชยภักดี
                         
962201010187
นายณัฐเดชบุญชิต
                         
1062201010188
นายอัครพลพันธ์งาม
                         
1162201010189
นายนัธทวัฒน์คล้ายอุดม
                         
1262201010190
นายชัยพสิษฐ์จันประสิทธิ์
                         
1362201010225
นายสุทัศน์พลศรี
                         
1462201010227
นายอัมรินทร์จีกระโทก
                         
1562201010240
นายแก้วกล้าแก้วชะอุ่ม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................