วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุขสันต์     สิทธิมวล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201010153
นายทัศนพลแก้วพันธ์นัย
                         
262201010154
นายจักรีทองเนตร
                         
362201010155
นายเจริญพงษ์สาละมุน
                         
462201010156
นายณัฐพงษ์แจ่มสงค์
                         
562201010157
นายณัฐวุฒิประสิทธิ์
                         
662201010158
นายเถลิงศักดิ์เหล่าสิงห์
                         
762201010159
นายธนาธิปพรหมคุณ
------------------       
862201010160
นายธวัชชัยบุดดาลี
                         
962201010161
นายธีระวัฒน์กงล้อม
                         
1062201010165
นายสถิตเกื้อกูล
                         
1162201010166
นายสิทธิศักดิ์กลิ่นทอง
                         
1262201010167
นายเสาวณิชย์ศรีโพธิ์
                         
1362201010168
นายเอกพลจันทร์พรม
                         
1462201010169
นายสุธีคำกระจาย
------------------       
1562201010170
นายณัฐธนันท์วงค์มาเกษ
                         
1662201010171
นายยศกรลีลา
                         
1762201010232
นายรุ่งเรืองโกศล
------------------       
1862201010233
นายธีระพงษ์บุญมี
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................