วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201020026
นายราเชนทร์ใจทอง
                         
262201020028
นายสุวิจักขณ์สายตั้ง
                         
362201020029
นายอนุวิทย์ศรีอินทร์
                         
462201020030
นายอมรเทพรัตนะ
                         
562201020031
นายอนุวัฒน์วรรณประภา
                         
662201020033
นายณัฐวุฒิคงเที่ยง
                         
762201020034
นายกำพลเข็มพันธ์
                         
862201020038
นายพรหมศิลป์นัยวิกุล
                         
962201020039
นายฐาปกรณ์ปริโต
                         
1062201020040
นายปารวัตรโพธิ์เศษ
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................