วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201020047
นายกฤษฎาชารีคำ
                         
262201020048
นายกิตติศักดิ์อำภรัตน์
                         
362201020049
นายจิณณวัตรสำราญอินทร์
                         
462201020050
นายจิรศักดิ์วิสัชนาม
                         
562201020054
นายทินกรตั้งมั่น
                         
662201020055
นายธนภัทรไชยขันตรี
                         
762201020056
นายนันทศักดิ์วังชัย
                         
862201020057
นายพีรพลคำศรี
                         
962201020058
นายภัทรพลสมาคม
                         
1062201020060
นายวัชระผาแก้ว
                         
1162201020061
นายวิทยาจันพูล
                         
1262201020062
นายศิริภพหึมมา
                         
1362201020064
นายสรศักดิ์พลับเพลิง
                         
1462201020065
นายสิทธิกรเกตุพงษ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................