วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201020066
นางสาวดาราวรรณทำพันธ์
                         
262201020068
นางสาวแพรพลอยบุญเพิ่ม
                         
362201020069
นางสาวสุจิตรามั่นชาติ
                         
462201020070
นายกฤตวิทย์แสวงพันธ์
                         
562201020071
นายกิตติศักดิ์แก้วรักษา
                         
662201020072
นายจีรภัทรสารศาสตร์
                         
762201020073
นายชุติเดชยอดคันทา
                         
862201020074
นายเดชสุวรรณ์เจริญสุข
                         
962201020075
นายเทพพิทักษ์ตาลพันธุ์
                         
1062201020076
นายธนศักดิ์แก่นพุทรา
                         
1162201020077
นายบุญธิกรทาดาวงษา
                         
1262201020081
นายสิรดนัยธงชัย
                         
1362201020082
นายสุรเชษฐ์แทนหอม
                         
1462201020083
นายอภิชาติยิ่งชาติ
                         
1562201020084
นายอภิรักษ์ประสิทธิ์
                         
1662201020087
นางสาวเลิศขวัญเบ้าคำผุย
                         
1762201020088
นางสาวอำไพพรรณพันธ์อุ่น
                         
1862201020089
นายวิศรุตแก้วชะอุ่ม
                         
1962201020090
นายจิรัฏฐ์พาชื่น
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................