วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช(ทวิภาคี).31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจักรกฤษณ์     พันธ์ศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201030002
นายธวัชชัยเลิศฤทธิ์
                         
262201030003
นายณัฐพลผ่องราศรี
                         
362201030005
นายทนงศักดิ์อินชื่น
                         
462201030012
นายวทัญญูวันอังคาร
------------------       
562201030013
นายจักรกฤษรสชาติ
------------------       
662201030016
นายสมประสงค์ทรัพย์ศรี
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................