วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายศิริศักดิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201040021
นางสาววราภรณ์เทียนศรี
                         
262201040024
นายทองมีจรลี
                         
362201040025
นายธาราเสน่หา
------------------       
462201040028
นายบุญพรหมสังวัง
                         
562201040029
นายปริญญาทำสะอาด
                         
662201040031
นายภัทรพลศรีชื่น
                         
762201040032
นายราชันย์กัญญาลา
------------------       
862201040033
นายวรวุฒิจันทร์พวง
                         
962201040035
นายสุรเดชอนุไวยา
                         
1062201040036
นายอนุพัฒน์รัตพันธ์
                         
1162201040037
นายอดิศักดิ์มนเวช
                         
1262201040038
นายกฤษนัยวงค์ชา
                         
1362201040039
นายโชคพิพัฒน์ใหญ่เลิศ
                         
1462201040088
นายจิรายุทธเนาวบุตร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................