วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ(ทวิภาคี).34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201040063
นายณัฐวุฒิแก้วพันใน
                         
262201040064
นายทัศพรสันตะพันธ์
                         
362201040069
นายพิเชษฐ์สีหมอก
                         
462201040070
นายพิสิษฐ์โคตรศิลา
                         
562201040071
นายรุ่งทรัพย์มนตรี
------------------       
662201040073
นายศราวุฒิคูณทัน
                         
762201040074
นายสารินนุยลา
                         
862201040075
นายธนภณปกรณ์นิสกุล
                         
962201040076
นายภูรินทร์เดชอุดม
                         
1062201040077
นายวีรวัฒน์เวียงคำ
                         
1162201040079
นายสานุโคตรเมือง
                         
1262201040082
นายกฤษฎาลุนดี
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................