วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสันติ     ไชยประดิษฐ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201050001
นางสาวกฤติยาณีจันทร์ดวงศรี
                         
262201050002
นางสาวอนันธิตาโพธิ์อุดม
                         
362201050005
นางสาววรรณนิสาเนียมจิตต์
                         
462201050006
นางสาวสุกัญญาโสดแก้ว
                         
562201050007
นางสาวสุธาสินีแก่นสีดา
                         
662201050008
นางสาวสุพาวดีอินทร์งาม
                         
762201050009
นางสาวฐิตาพรพันธ์เพ็ง
                         
862201050010
นายจักรกฤษณ์สุดใจ
                         
962201050011
นายชนาภัทรสีดา
                         
1062201050012
นายธเนศวรฉลาดศรี
                         
1162201050014
นายประเสริฐคูหา
                         
1262201050015
นายพนาดรสะเงินสิงห์
                         
1362201050017
นายศุภกิตต์บรรใดทอง
                         
1462201050018
นายศุภวิชญ์มั่นจิตร์
                         
1562201050019
นายอภิชาติชาติประพันธ์
                         
1662201050020
นายอิศวะมะลิ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................