วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสันติ     ไชยประดิษฐ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201050047
นางสาวนิสาเนียมพันธ์
------------------       
262201050048
นายสิทธิศักดิ์มะลาศรี
                         
362201050049
นางสาวสายชลชนะวงค์
                         
462201050050
นายกิตติพงษ์พิลา
                         
562201050051
นายกิตติศักดิ์ทองปาน
                         
662201050052
นายขวัญชัยเลาพิลา
                         
762201050053
นายเจตน์รังสรรค์สำราญ
                         
862201050054
นายณัฐวุฒิกุมพันธ์
                         
962201050056
นายนนทวัฒน์ครองใจ
                         
1062201050057
นายนรากรโคสา
                         
1162201050059
นายรักรุ่งป้องกัน
                         
1262201050061
นายศุภกรคมใสย
                         
1362201050062
นายสมเจตน์เตจ๊ะเทพ
                         
1462201050063
นายสิทธิชัยไชยสิทธิ์
                         
1562201050064
นายอนุวัตรคำภา
                         
1662201050066
นายอภิสิทธิ์เจริญศรีเมือง
                         
1762201050067
นายอรรถชัยอ่อนยอง
------------------       
1862201050068
นายอรุณจักรจามะรีย์
                         
1962201050078
นายธิติวุฒิกายะชาติ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................