วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสันติ     ไชยประดิษฐ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201050022
นางสาวกัญญาณีสาดตรา
                         
262201050023
นางสาววราลักษณ์สาลี
                         
362201050024
นายกฤตพลมีพันธ์
                         
462201050025
นายกฤตวิทย์ง่ามเข็มกลาง
                         
562201050026
นายณัฐวัฒน์ศรีแก่
                         
662201050027
นายทินพัฒน์ศรีดาชาติ
                         
762201050028
นายธีระศักดิ์เสาร์ไล
                         
862201050029
นายนรินทร์เทพคำหาญ
                         
962201050030
นายปริวัตรยอดสิงห์
                         
1062201050031
นายปัณณวัฒน์ทุมวงษ์
                         
1162201050033
นายพิชัยสุนาอาจ
                         
1262201050034
นายภูวไนยเต่าลอย
                         
1362201050038
นายอนุชาพรมอารักษ์
                         
1462201050040
นายวรากรณ์แก้ววะดี
                         
1562201050042
นายกฤษฎ์โต๊ะทอง
                         
1662201050043
นายทนันท์ชัยบุรัสการ
                         
1762201050044
นายทวีชัยมะปรางค์
                         
1862201050045
นายณัฐพงษ์สะอาด
                         
1962201050046
นายรุ่งศักดิ์วันศุกร์
                         
2062201050073
นายอมรเทพทรัพย์อร่าม
                         
2162201050074
นายภัทรพลศรีสุข
                         
2262201050075
นายธีรชาติอินทะพันธ์
                         
2362201050076
นายฐิติพันธ์สุทธิสาร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................