วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     อนุสินธุ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201060001
นางสาวดาวัลแก้วสาลี
                         
262201060002
นางสาวธิวาพลแหง
                         
362201060003
นางสาวสุพัตรายวนกระโทก
                         
462201060005
นายชาคริสแก้วภักดี
                         
562201060006
นายทัศไนย์ใหญ่สูบ
------------------       
662201060007
นายธนวัฒน์สุระชาติ
                         
762201060009
นายนาครสุขหุ้ม
                         
862201060010
นายวรวัฒน์สาระบัว
------------------       
962201060012
นายสุทธิชัยพิศงาม
                         
1062201060013
นายสันติภพวงษ์แก้ว
                         
1162201060014
นายธนากรกันเทพา
                         
1262201060015
นางสาวณัฐณิชาระโยธี
                         
1362201060019
นายภูวดลเงินยวง
                         
1462201060021
นายไชยภัทรอัปกาญจน์
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................