วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุลัดดา     ยอดกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202010001
นางสาวกนิษฐาทัยอ่อน
                         
262202010002
นางสาวกมลรัตน์มะลิวงค์
                         
362202010003
นางสาวกรรณิการ์ดวงศรี
                         
462202010004
นางสาวจันจิราคำจันทร์
                         
562202010005
นางสาวจิระวรรณนวนคำ
                         
662202010006
นางสาวจุฬารัตน์จิบจันทร์
                         
762202010007
นางสาวเจนจิราสืบสิมมา
                         
862202010008
นางสาวเจนจิราหมู่มาก
                         
962202010009
นางสาวชฎาภรณ์จิบจันทร์
                         
1062202010011
นางสาวฐิติพรในทอง
                         
1162202010012
นางสาวฐิติมากัณหา
                         
1262202010013
นางสาวนภาวัลย์นิวาท
                         
1362202010016
นางสาวนันทนัทครองเชื้อ
                         
1462202010017
นางสาวปนิดาพรมดี
                         
1562202010019
นางสาวปรียานุชนามสุข
                         
1662202010020
นางสาวปรียาดาบุตทะ
                         
1762202010022
นางสาวภัคจีราการงาน
                         
1862202010023
นางสาวมณีรัตน์ช่างบุ
                         
1962202010024
นางสาวมัณฑนาประดาจิตร
                         
2062202010025
นางสาววราภรณ์บุญเงิน
                         
2162202010026
นางสาวศศิวิมลบุดดี
                         
2262202010027
นางสาวศิริวรรณสีบุญเรือง
                         
2362202010028
นางสาวสุกัญญาขาวสลับ
                         
2462202010029
นางสาวสุปราณีวงค์เสน่ห์
                         
2562202010030
นางสาวสุพรรษาโพธิ์พันธ์
                         
2662202010031
นางสาวสุภาพรทองสุ
                         
2762202010032
นางสาวสุรางคนากันเทพา
                         
2862202010033
นางสาวเสาวรักษ์คำพินิจ
                         
2962202010034
นางสาวอธิษฐานศิลป์ประกอบ
                         
3062202010036
นางสาวอรสาจิบจันทร์
                         
3162202010039
นางสาวอัญชลีกรพัชราพินิจจัย
                         
3262202010040
นางสาวอิสริยาสำรวย
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................