วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววันดี     ปานฟัก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202010043
นางสาวจีราพรด้วงพล
                         
262202010044
นางสาวดารารัตน์แซ่ภู
                         
362202010045
นางสาวทิพยรัตน์อัดโท
                         
462202010048
นางสาวพรรพษาทองหล่อ
                         
562202010049
นางสาวมลิวัลย์มีเงิน
                         
662202010050
นางสาวลีลาวดีมะลิต้น
                         
762202010051
นางสาววรรณิษาเสาร์แพง
                         
862202010054
นางสาวโสภิตาภุ่มพันธ์
                         
962202010055
นางสาวอรนิตาสุขคำเหลา
                         
1062202010056
นางสาวอัญชลิตาแจ่มกระจ่าง
                         
1162202010100
นางสาวอาธัญญางามสุข
                         
1262202010101
นางสาวพิมลรัตน์แถบมูล
                         
1362202010102
นางสาวมณีวรรณจันทร์หอม
                         
1462202010106
นางสาวพลอยลัดดาเต่าลอย
                         
1562202010107
นางสาวอินทิราโภคพันธ์
                         
1662202010110
นางสาวสกุลทิพย์คูสำโรง
                         
1762202010112
นางสาวจริยาวาระสิทธิ์
                         
1862202010114
นางสาวศิริวรรณแสนระวัง
------------------       
1962202010115
นางสาวอณิศาคำพันธ์
                         
2062202010116
นางสาวจันจิราจันทร์สม
                         
2162202010117
นางสาวอนิสาศรีเนตร
                         
2262202010118
นางสาววาสนาชาญเชี่ยว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................