วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศริญญา     ผาแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202010058
นางสาวกรรณิกาวิลา
------------------       
262202010060
นางสาวเกษฤดีภู่แย้ม
                         
362202010061
นางสาวขวัญฤทัยลำอ่อน
                         
462202010062
นางสาวจารุวรรณสายปัญญา
                         
562202010063
นางสาวชฎาพรไชยสุข
                         
662202010064
นางสาวชนกนันท์มนตรี
                         
762202010065
นางสาวชนากานต์พรมด้วง
                         
862202010066
นางสาวช่อผกาเพ็ชรจินดา
                         
962202010068
นางสาวณัฐลดาจันทะคะมุด
                         
1062202010069
นางสาวนันท์นภัสสถาพร
                         
1162202010071
นางสาวปนัดดาแสงสุด
                         
1262202010073
นางสาวพรรษณษาทองลือ
------------------       
1362202010075
นางสาวเพ็ญนภาสีหาบุตร
                         
1462202010076
นางสาวภัทธาริณีปานประชาติ
                         
1562202010079
นางสาวเยาวลักษณ์ไทยนาทม
                         
1662202010080
นางสาวรัชนีวรรณบุญศักดิ์
                         
1762202010081
นางสาวรัตติกาลบุญเลี้ยง
                         
1862202010082
นางสาวรัตนาวดีโพธิ์ทิพย์
                         
1962202010083
นางสาวเรณูลิ่งไธสง
                         
2062202010084
นางสาวลิลลิณีศรีแก้ว
                         
2162202010086
นางสาววิไลภรณ์เกิดนอก
------------------       
2262202010087
นางสาวศรารัตน์น้อยน้ำคำ
                         
2362202010089
นางสาวสิริพรสิทธิศรี
                         
2462202010090
นางสาวสุดารัตน์ลิลัน
                         
2562202010091
นางสาวสุทธิดาเสนาภักดิ์
                         
2662202010092
นางสาวสุธิดาวันเจริญ
------------------       
2762202010093
นางสาวสุมิตตาบุญร่วม
                         
2862202010095
นางสาวอภิญญาเลิกยาม
------------------       
2962202010097
นางสาวอรทัยอมรเวทย์วิทย์
                         
3062202010098
นายสิทธิชัยนัยเนตร
                         
3162202010099
นางสาวอรดีบริหาร
                         
3262202010103
นางสาววริศราบงค์บุตร
                         
3362202010111
นางสาวปนัดดาเป้ยแย้ม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................