วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวจิรายุ     บรรพตพิทักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202020001
นางสาวจุฬาลักษ์พงษ์เหล่าขำ
------------------       
262202020003
นางสาวจุฑาทิพย์ศรีแพงมล
                         
362202020006
นางสาวธัญญารัตน์แก้วส่งา
                         
462202020007
นางสาวธิดารัตน์แก้วชะอุ่ม
                         
562202020008
นางสาวนิออนกุลมาศ
------------------       
662202020009
นางสาวบุษราคัมคำศรี
                         
762202020010
นางสาวพรฐิมาจูมครอง
                         
862202020012
นางสาวพัชริดาใสนาม
                         
962202020015
นางสาวสิริยากรเนียมมูล
                         
1062202020016
นางสาวสุดาพรทิพย์สิงห์
                         
1162202020017
นางสาวหัทยาวรรณ์นวนคำ
                         
1262202020019
นางสาวอัมพรสมานพง
                         
1362202020038
นางสาวณัฏฐ์นรีจันทร์เชิด
                         
1462202020039
นางสาวกัลยาเลาพิลา
                         
1562202020040
นางสาวพัชรินทร์ไชยะพันธ์
                         
1662202020043
นางสาวพรสวรรค์เสียงเสนาะ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................