วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวจิรายุ     บรรพตพิทักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202020020
นางสาวกานดาทารา
                         
262202020021
นางสาวชลดาทองสุ
                         
362202020022
นางสาวฐิติยาคำเกษ
                         
462202020023
นางสาวธัญญาเรศปรึกศรีดา
                         
562202020024
นางสาวปิยธิดาบุญสาร
                         
662202020025
นางสาวยุวดีประชัน
                         
762202020026
นางสาววรนุชแสงสัน
                         
862202020027
นางสาววิชุดาวิเศษหมื่น
                         
962202020028
นางสาวสมหญิงแก้วทอง
                         
1062202020029
นางสาวสุวรรณีพรมรักษ์
                         
1162202020030
นางสาวอภิชญาสิงหนสาย
                         
1262202020031
นายธนายุทธผาปรางค์
                         
1362202020032
นางสาวพรมพรสีผา
------------------       
1462202020034
นางสาวอารียาลาธุลี
                         
1562202020035
นางสาวศุทธินีหลวงเดช
                         
1662202020036
นางสาวจุฬาลักษณ์สีดา
------------------       
1762202020037
นางสาวอริศรากายะชาติ
                         
1862202020042
นายวัฒพลทองอ้ม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................