วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชินาธิป     พรมชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202040001
นางสาวขนิษฐาไชยโคตร
                         
262202040002
นางสาวขนิษฐามาระเนตร
                         
362202040004
นางสาวจิราพรโพธิ์ทอง
                         
462202040005
นางสาวชนาพรรุนศรี
                         
562202040006
นางสาวชนาภาแท่นศรีลา
                         
662202040007
นางสาวชนินาถกงซื่อ
                         
762202040008
นางสาวณัฐฐินันท์เกษมสุข
                         
862202040009
นางสาวทิฆัมพรพลภัย
                         
962202040011
นางสาวพิมพ์วิไลสมาน
                         
1062202040013
นางสาวฟ้าประทานไกรศรี
                         
1162202040014
นางสาวรักอัคคณีละครศรี
                         
1262202040015
นางสาวรัตติยาภรณ์หอมทรง
                         
1362202040016
นางสาวรัตธิยาโททอง
                         
1462202040017
นางสาววราภรณ์ไชยโคตร
                         
1562202040018
นางสาววรายุภัทรกลิ่นพยอม
                         
1662202040020
นางสาววิลาวัณย์ทอนคำผุย
                         
1762202040021
นางสาวศิริรัตน์ใสทา
                         
1862202040022
นางสาวสไบทิพย์โพธิ์สาชัย
                         
1962202040023
นางสาวสลิตาสัญไชย
                         
2062202040024
นางสาวสุจิตราพรจันลา
                         
2162202040025
นางสาวสุปรียาแสนทวีสุข
                         
2262202040026
นางสาวสุพรรษาวุฒิพงษ์
                         
2362202040027
นางสาวสุภาภรณ์แก้วยงค์
                         
2462202040029
นางสาวอริสาวันทา
                         
2562202040030
นางสาวอาร์ริญาหอมจันทร์
                         
2662202040031
นางสาวอารีรัตน์บุญสืบ
                         
2762202040032
นายกิตติมงคลชัยสุระชาติ
                         
2862202040033
นายไกรวิชญ์หิรัญเขว้า
------------------       
2962202040034
นายคณากรสร้อยคำ
                         
3062202040036
นายธีรวัฒน์แสงวิชัย
                         
3162202040037
นางสาวศศิลาวัลย์เจียงแก้ว
                         
3262202040038
นายวุฒิไกรผิวขาว
                         
3362202040040
นางสาวกัญญาณัฐฐ์คำอินทร์
                         
3462202040071
นายธวัชชัยกิ่งทวยหาญ
                         
3562202040074
นางสาวฐิติมาบุญเสนอ
                         
3662202040075
นางสาวสุธาทิพย์อรัญชราธร
                         
3762202040076
นายมงคลคุพันธ์
                         
3862202040092
นายสงกรานต์แจ่มแจ้ง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................