วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชินาธิป     พรมชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162202040041
นางสาวกนกลักษณ์นามคันที
                         
262202040042
นางสาวกุลปรียาดาวไสย์
                         
362202040043
นางสาวจินตนากองแก้ว
                         
462202040044
นางสาวฐิติรัตน์ศรีทา
                         
562202040045
นางสาวปิยพรบุญค่ำ
                         
662202040046
นางสาวเปรมศิณีสายเมฆ
                         
762202040047
นางสาวมยุรีสินศิริ
                         
862202040048
นางสาวรุ่งนภาบุดสาเดช
                         
962202040049
นางสาววิภาดาครองใจ
                         
1062202040051
นางสาวสุภาษรกิ่งวิชิต
                         
1162202040053
นายกรรชัยแสงใส
                         
1262202040055
นายทวิปัญชาติ
                         
1362202040056
นายธนาภัทรบุญขันธ์
                         
1462202040058
นายปฏิภาณสลับศรี
                         
1562202040059
นายปองพลสุขชาติ
                         
1662202040060
นายพฤกษ์ศักดิ์วิลัย
                         
1762202040061
นางสาวชลธิชาการะเกษ
                         
1862202040062
นางสาวเสาวลักษณ์คำแพง
                         
1962202040063
นางสาวเมธาวีมะณี
                         
2062202040064
นางสาวณัฐสุดาขันที
                         
2162202040065
นางสาวจิราภรณ์ดอกเกษ
                         
2262202040066
นางสาวยุวดีละมูล
                         
2362202040067
นางสาวเกตุสินีครองใจ
                         
2462202040068
นางสาวพรไพลินมีพันธ์
------------------       
2562202040069
นางสาวจิราพรทองคำสุข
                         
2662202040070
นายจีรภัทรขวัญยืน
                         
2762202040072
นางสาวสุชาดานุจตุรัส
                         
2862202040073
นายวิชัยรัตน์งามตรง
                         
2962202040078
นางสาวศิรภัสสรงัดสันเทียะ
                         
3062202040079
นางสาวเกตุสุดาพละศักดิ์
                         
3162202040080
นางสาวณัฐธิกานต์เต็มจิตร
                         
3262202040083
นางสาวกัลยรัตน์รัตนิล
                         
3362202040084
นางสาวกุลนาถสุวรรณา
                         
3462202040085
นายภูริวัฒน์ประไพเมือง
                         
3562202040086
นางสาวสุภาภรณ์ผ่องแผ้ว
                         
3662202040087
นายเทพสุทินทองอ่อน
                         
3762202040089
นางสาวสุพิชญารู้หลัก
------------------       
3862202040090
นางสาววรัญญาเครือบุตร
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................