วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางเพ็ชรา     โหม่งมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162207010001
นางสาวกมลรัตน์จันทร์ปัดสา
                         
262207010002
นางสาวกำไลทิพย์วรรณทวี
                         
362207010003
นางสาวทิพย์วรรณกองแก้ว
                         
462207010005
นางสาวธิญาดาแก้วอุ่นเรือน
------------------       
562207010006
นางสาวปวีณาป้องกัน
                         
662207010007
นางสาวปวีณาสารวัล
                         
762207010008
นางสาวปิยธิดายุทธพันธ์
                         
862207010009
นางสาวเพชรรัตน์ผิวอ่อน
                         
962207010010
นางสาวแพรทองจันทร์อ่อน
------------------       
1062207010013
นางสาวภูรีศรีสุคนธ์ประสงค์
                         
1162207010014
นางสาวมุกข์รินทร์สายเสน
                         
1262207010016
นางสาวรุ่งนภาสุระชาติ
------------------       
1362207010017
นางสาววนิดาพินิจ
                         
1462207010019
นางสาวสุขนิศาหลับรัมย์
                         
1562207010022
นางสาวเสาวลักษณ์อ่อนเกษ
                         
1662207010023
นางสาวอริสาสาระมิตร
                         
1762207010024
นายชาคริตบุญเตี้ย
                         
1862207010025
นางสาวนงลักษณ์จันทร์ถอด
                         
1962207010026
นายพิสิษฐ์ลอดสุโข
                         
2062207010053
นางสาวนันทวรรณทองอ้ม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................