วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร(ทวิภาคี).32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัตติยา     หล่อวินิจนันท์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162207010027
นางสาวกรรณิกาศรีลาคำ
                         
262207010028
นางสาวจันจิราวรรณริปูเปือง
                         
362207010029
นางสาวจุฑามาศจอมพล
------------------       
462207010030
นางสาวชุติมาอรรคบุตร
                         
562207010031
นางสาวฐปนีย์พิบูลย์
                         
662207010033
นางสาวน้ำฝนเขาทอง
                         
762207010034
นางสาวพรพิมลพัดทาน
                         
862207010037
นางสาวพิยดาวงษ์ใหญ่
                         
962207010038
นางสาวภัชราจันทรพูล
                         
1062207010039
นางสาวศศิวิมลบุญหนุน
                         
1162207010041
นางสาวสุณิสาคมมน
                         
1262207010042
นางสาวอรณิชาศรีภักดี
                         
1362207010045
นางสาวอาริยาสายโท
                         
1462207010046
นายณัฐวุฒิดวงแก้ว
                         
1562207010047
นางสาวกนกพรแก้วพวง
                         
1662207010048
นายธนวัฒน์พิระภาค
------------------       
1762207010050
นายสาธิราชแก้วคำ
                         
1862207010051
นายจิรพงศ์คำศรี
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................