วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยเอกสายชล     ทองแป

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010001
นางสาวฐานิดาคันทา
                         
263201010002
นางสาวนันทิดาสีบุญ
                         
363201010003
นางสาววาสนาดวงจันทร์
                         
463201010004
นายคมสันวังคะฮาด
                         
563201010005
นายจักรภัทรเทียบเปรียบ
                         
663201010006
นายจิณณวัตรสุขไชย
                         
763201010007
นายจิรันธนินจักสาร
                         
863201010008
นายชวลิตนวนแย้ม
------------------       
963201010009
นายณัฐพลปานประชาติ
                         
1063201010010
นายทศพรดาดวง
                         
1163201010012
นายปรัชญาสิมมา
                         
1263201010013
นายพีรภัทรกายะชาติ
                         
1363201010014
นายพุฒิพงศ์ศรีสุพรรณ
                         
1463201010016
นายวีระพลนวนแย้ม
                         
1563201010017
นายศุภวัฒน์ภูโสภา
                         
1663201010018
นายสายธารครองเชื้อ
                         
1763201010019
นายสิทธิกรกล้าหาญ
                         
1863201010020
นายอนันต์ทศักดิ์พันธ์วิไล
                         
1963201010021
นายอนุวัฒน์ลุกช้า
                         
2063201010022
นายอภิชัยผาแก้ว
                         
2163201010024
นายเอกราชยอดพูน
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................