วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยเอกสายชล     ทองแป

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010025
นายกฤษณพงศ์รัตนะ
                         
263201010026
นายขวัญชัยเชาวรักษ์
                         
363201010027
นายเจษฎากรสายสี
                         
463201010029
นายณัฐวุฒิปากหวาน
                         
563201010030
นายณัฐวุฒิใยเมือง
                         
663201010031
นายปฏิภาณศรีโคตร
                         
763201010032
นายพงษ์พัฒน์พิมพ์พงษ์
                         
863201010033
นายพิสุทธิ์ศักดิ์คูณสุข
------------------       
963201010034
นายพีรวัสสาระชาติ
                         
1063201010035
นายไพศาลศิวินัย
                         
1163201010036
นายนันทวัฒน์พรมยน
                         
1263201010037
นายภูมินทร์ใจมั่น
                         
1363201010038
นายวัชระบุราไกร
                         
1463201010039
นายสิทธิเดชสืบสิมมา
                         
1563201010040
นายสุปัญญาจันทร์หอม
                         
1663201010041
นายอดิเทพคำสิงหา
                         
1763201010042
นายศุภกรนาคำผุย
                         
1863201010044
นายธนากรสบายใจ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................