วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพัชนี     สีมารักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010066
นายจักรกฤษณ์ถี่กระโทก
                         
263201010069
นายณัฐชนนดวงเพ็ง
------------------       
363201010070
นายณัฐพลจันทานิตย์
                         
463201010071
นายณัฐสิทธิ์นาคยอง
                         
563201010072
นายธนชัยลาภิกุล
------------------       
663201010073
นายธนากรศิริจัน
                         
763201010074
นายธนาวุฒิแสนคุ้ม
                         
863201010076
นายนนทพัทธ์ชัยอุดม
                         
963201010077
นายนิธิกรเกิดธนนันท์
                         
1063201010078
นายปกรณ์พิพัฒน์อาจชนะ
------------------       
1163201010082
นายไพรพนาวันพุธ
                         
1263201010083
นายเรืองศักดิ์อ้อมชมภู
------------------       
1363201010084
นายหิรัญจันทร์นวน
                         
1463201010085
นายอธิการดอนดง
------------------       
1563201010211
นายราชันจำปาแดง
                         
1663201010212
นายราชิตจำปาแดง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................