วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.26 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณญาดา     อุราเลิศ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010107
นายวิวัฒชัยมะโนรัตน์
------------------       
263201010109
นายอภิรามศรีถาวร
                         
363201010110
นายอมรเทพทาบรรหาร
                         
463201010111
นายธรณินทร์ครองเชื้อ
                         
563201010112
นายพงศ์พณิชวันเฉลิม
                         
663201010113
นายประทินกรบุญเลี้ยง
                         
763201010114
นายจักรพงศ์อำชัยภูมิ
                         
863201010115
นายอภิรักษ์พูลเพิ่ม
                         
963201010116
นายพงศธรเครือบุตร
------------------       
1063201010117
นายคมฤทธิ์ทิพย์สมบัติวงศ์
                         
1163201010118
นายพฤฒิพงศ์สินสิมหา
------------------       
1263201010119
นายเตชินท์ยิ่งชาติ
                         
1363201010120
นายจิรภัทรพนารินทร์
                         
1463201010121
นายศุภกิจโพธิสาร
------------------       
1563201010122
นายนัฐภูมิแสงสว่าง
------------------       
1663201010123
นายอานุภาพสุขเกิด
                         
1763201010199
นายทรัพย์เจริญมุ่งมาตร
                         
1863201010200
นายคงลักษณ์จ่าไธสง
                         
1963201010201
นายรุ่งโรจน์วันศุกร์
                         
2063201010202
นายปราโมทย์สีเลือด
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................