วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธเนศร์     สายเจริญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010128
นายกฤษฎาวุฒิพรมมาสุข
                         
263201010129
นายกิตติภูมิจันทร์โสม
                         
363201010130
นายแก้วศักดิ์สิทธิ์สมแก้ว
                         
463201010131
นายณัฐปภัสร์แก่นทิพย์
                         
563201010132
นายณัฐวุฒิแก้วไพรวัน
                         
663201010133
นายต้นตระการไชยโคตร
                         
763201010134
นายทักษพรบุญเพิ่ม
                         
863201010135
นายธงชัยบุตรมณี
------------------       
963201010136
นายธนพลบุญใหญ่
                         
1063201010137
นายธนภูมิศรเพชร
                         
1163201010138
นายธนายุทธสิงห์ที
                         
1263201010139
นายธีรพัทรเกษรสินธ์
                         
1363201010140
นายธีรภาพภูนะยา
                         
1463201010141
นายนัฐกรโภคพันธ์
                         
1563201010142
นายรุ่งทิวาเกษรสร้อย
------------------       
1663201010143
นายเลิศชายเหมือนสวัสดิ์
                         
1763201010144
นายสมพรแสนสุข
------------------       
1863201010145
นายสุริยาแก้วไพรวัน
                         
1963201010146
นายอนุศักดิ์สาระโพธิ์
                         
2063201010147
นายอัมรินทร์กลิ่นพิกุล
                         
2163201010148
นายอำนาจเกตุดวง
------------------       
2263201010149
นายสุรีย์พรอินใย
                         
2363201010150
นายอดิศักดิ์คุมมินทร์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................