วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายกิตติ     ผลดี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010153
นายกฤษฎาวุธกุลมาต
                         
263201010154
นายกิตติยอดย้อย
                         
363201010156
นายเกรียงไกรสาวารัต
------------------       
463201010157
นายจิรณัฐอามาตรเสนา
                         
563201010158
นายเจษฎากรสะอาด
------------------       
663201010159
นายชิษณุพงค์คำแสนราช
                         
763201010160
นายณัฐพลประมูล
------------------       
863201010161
นายณัฐวุฒิจันทร์หอม
                         
963201010162
นายทัดภูมิลาพันธ์
                         
1063201010163
นายทินภัทรหะโท
                         
1163201010164
นายธเนศพลระกำ
------------------       
1263201010165
นายปฏิภาณไชยโคตร
------------------       
1363201010166
นายกษมชื่นชาย
------------------       
1463201010167
นายพิรชัยวรรณทวี
                         
1563201010168
นายพิศาลวันทอง
                         
1663201010169
นายธีรพัฒน์จันมลตรี
                         
1763201010170
นายมนูญกรวยทอง
                         
1863201010171
นายศุภกิตบุญร่วม
                         
1963201010172
นายสรยุทธบัวเขียว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................