วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ(ทวิภาคี).23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธเนศร์     สายเจริญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010173
นายกิตติพันธุ์อ่อนโส
                         
263201010174
นายเขษมศักดิ์ยศศิริ
------------------       
363201010176
นายณัฐวัตรสมหมาย
                         
463201010177
นายณัฐวุฒิผลขาว
                         
563201010178
นายทวีชาติสุจันทร์
                         
663201010179
นายธนวัฒน์บุญวิจิตร
                         
763201010180
นายธวัชชัยหอมศรี
                         
863201010181
นายธวัฒชัยพวงพั่ว
                         
963201010182
นายธีรพัฒน์ศรีใส
                         
1063201010183
นายปรเมษฐ์แสงสุวรรณ
                         
1163201010184
นายพันศักดิ์ศรีใส
                         
1263201010185
นายภาณุพงศ์จั่วจันทึก
------------------       
1363201010186
นายภานุมาศจัมปโสม
------------------       
1463201010187
นายภานุวัฒน์บุญเลิศ
------------------       
1563201010188
นายโยธินจันทร์แดง
                         
1663201010189
นายวรากรณ์สายพันธ์
                         
1763201010190
นายวัชรเกียรติศิริคำ
                         
1863201010191
นายวุฒินันท์ดวงแก้ว
                         
1963201010192
นายสมิตรคำศรี
------------------       
2063201010193
นายสุชนสุขอินทร์
                         
2163201010194
นายอดิศักดิ์อุตโพธิ์
------------------       
2263201010196
นายอัสราวุฒบุญเลี้ยง
                         
2363201010197
นายอุดมชัยครองใจ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................