วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ตัวถังและสี รหัสกลุ่ม ชถ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัฏฐพัชร     กล้าหาญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010028
นายชินวัตรบัวแก้ว
                         
263201010045
นายพีรพัฒน์เขียวอ่อน
                         
363201010063
นายพงศ์พลพรมโลก
                         
463201010091
นายธนวัฒน์นิวาส
                         
563201010096
นายวีรวัฒน์แก้วสง่า
                         
663201010099
นายสุทธิพงษ์ทาทอง
                         
763201010124
นายธีระศักดิ์เสาะใส
                         
863201010125
นายไชยาบุญสาร
                         
963201010126
นายสัตตบุษย์จำปาวัลย์
                         
1063201010127
นายนนทกรนิลเพ็ชร
                         
1163201010198
นายอภิชาติสีทอง
                         
1263201010203
นายขจรเกียรติพิมพ์เวียงคำ
                         
1363201010204
นายอดิศรสีพลแท่น
                         
1463201010207
นายวุฒิชัยวงษ์สีดา
                         
1563201010208
นายสุเมธาพงษ์เกษ
                         
1663201010209
นายปรเมษฐ์ปาระมัติ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................