วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญญฤทธิ์     แสงทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020002
นางสาวรุ่งทิวากุลหอม
                         
263201020004
นายกฤษณะคมใสย
------------------       
363201020005
นายกิตติวินท์ครองใจ
------------------       
463201020006
นายคิมหันต์อุ่นจิตร์
------------------       
563201020007
นายชินกรณ์จบเจนไพร
                         
663201020008
นายฐิติพงษ์บุญมั่งมี
                         
763201020010
นายธนวัฒน์เยาวนารถ
                         
863201020011
นายธีรวัฒน์เกษมโสฬส
                         
963201020012
นายนัทชาพราไพล
                         
1063201020013
นายนิพนธ์คงสมพร
------------------       
1163201020014
นายปกรณ์ทองขาว
                         
1263201020015
นายพงษ์ศิริแก้ววงษา
                         
1363201020016
นายพิสิทธิ์ขันที
                         
1463201020018
นายภูริภัทร์ไชยทอง
                         
1563201020020
นายศราวุฒิแก้วอินธิ
                         
1663201020021
นายสราวุฒิพันธ์ท้าว
                         
1763201020022
นายอชิรวัฒน์ปัดถา
                         
1863201020023
นายอภิชาตินามวงษ์
                         
1963201020024
นายอมรเทพจันวาลย์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................