วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญญฤทธิ์     แสงทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020025
นายกฤษฎาหัวดอน
                         
263201020026
นายกฤษนัยมวลพรหม
                         
363201020027
นายกิตติพงศ์วงค์คำพระ
                         
463201020028
นายจักรกฤษดำรงค์
                         
563201020029
นายจิระพงศ์แก้วมูล
                         
663201020030
นายจีรวัฒน์วรรณทวี
                         
763201020031
นายชญานนท์คุณธีระธาดา
                         
863201020032
นายณัฐพลใจตรง
------------------       
963201020033
นายแดเนียลดาวใสย์
                         
1063201020034
นายทศพรวันทวี
                         
1163201020035
นายธนพลโพธิ์ทอง
                         
1263201020036
นายภานุเรียนพิมพ์
                         
1363201020037
นายวัชรปัญญาศรีฟ้า
                         
1463201020039
นายสมเกียรติเดชแพง
                         
1563201020040
นายอภิชัยใจมาสุข
                         
1663201020041
นายสุกฤตกรวยทอง
                         
1763201020042
นายพัฒชกรณ์ศิริคำ
                         
1863201020044
นายอดิศักดิ์ปาทอง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................