วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020045
นายกฤษณะเรืองเนตร
                         
263201020046
นายคทายุทธ์สืบวงค์
                         
363201020047
นายจตุรงค์มุ้ยแก้ว
                         
463201020048
นายณัฐพลผาโท
                         
563201020050
นายณัฐวุฒิทองผิว
                         
663201020051
นายธนภัทรจุลหอม
                         
763201020052
นายธรินทร์ไชยมูล
                         
863201020054
นายนพนันท์วงษ์เพ็ญ
                         
963201020055
นายพงศกรตะริวงศ์
                         
1063201020056
นายพัชรพลสุวรรณศิลป์
                         
1163201020058
นายภานุวัฒน์คำภา
                         
1263201020060
นายรัฐภูมิปานทอง
                         
1363201020061
นายศรายุทธดอมไธสง
                         
1463201020062
นายสถาพรโมลิดา
------------------       
1563201020063
นายสันตพลพังน้อย
                         
1663201020064
นายสุรสิทธิ์เปรียบเทียบ
                         
1763201020065
นายอัษฐากรแสงงาม
                         
1863201020066
นายอัษฐาพรแสงงาม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................