วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชาตรี     ศรีสะอาด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201020068
นางสาวกัญติยาพรดำลี
                         
263201020071
นางสาวนภัสภรณ์ชอบเพราะ
                         
363201020072
นางสาวพรธิตาทองใบ
                         
463201020073
นางสาวยุวดีศิริบูรณ์
                         
563201020074
นางสาววาสนาอาจดวงดี
                         
663201020075
นางสาวสุธิมามั่นชาติ
                         
763201020076
นางสาวอุษณาชัยภาลา
                         
863201020077
นายกิตติพงศ์ปกป้อง
------------------       
963201020078
นายจตุรวิทย์แก่นกุหลาบ
------------------       
1063201020079
นายจิรายุอุรัญ
                         
1163201020080
นายจิรายุทธกองแก้ว
                         
1263201020081
นายชินดนัยอ่อนทรวง
------------------       
1363201020082
นายณัฏฐกิตติ์เทียมพุดซา
                         
1463201020083
นายณัฐวุฒิกองแก้ว
                         
1563201020084
นายทินกรคันทา
                         
1663201020085
นายพิเชษฐ์ไชยจันมลตรี
                         
1763201020086
นายภูมิภัทรแก้วประเสริฐ
                         
1863201020087
นายรฐนนท์พรหมชาติ
------------------       
1963201020088
นายเศรษฐวุฒิสีคราม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................