วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายศิริศักดิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040001
นางสาวชลธิชาชูสวัสดิ์
                         
263201040002
นางสาวนันทิกานต์เพ็ญบาล
------------------       
363201040004
นางสาววิลาวรรณผิวจันทร์
------------------       
463201040005
นายคณาธิปเพียรชอบ
                         
563201040006
นายชาญชัยสนทยา
                         
663201040007
นายฐิติกรศรีเนตร
                         
763201040008
นายณัชชานนสีชาลู
                         
863201040009
นายธนากรเทพอาสา
                         
963201040010
นายธราเทพจิตตะวงษ์
------------------       
1063201040011
นายธิติสิทธิ์ภูหมื่น
                         
1163201040012
นายบุญฑิกรณ์ขันชัย
------------------       
1263201040013
นายพงดนัยสายเคน
                         
1363201040014
นายภานุเดชบุษดี
------------------       
1463201040015
นายเลิศณรงค์บุญขาว
                         
1563201040016
นายวรวุฒิสายสุนา
                         
1663201040017
นายวันชัยตั้งมั่น
                         
1763201040018
นายวิชาญปิ่นวันนา
                         
1863201040019
นายวีรวัฒน์อินธิเดช
                         
1963201040020
นายสาครอักษร
                         
2063201040021
นายสิทธิโชคโพธิ์หลง
                         
2163201040022
นายสิทธินนท์พรมชาติ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................