วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทัศนัย     จันทา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040046
นายคณานนท์ถ้ำทอง
------------------       
263201040047
นายชาญชัยมะลิต้น
------------------       
363201040048
นายธาดาพงศ์มาลาศรี
                         
463201040049
นายธิติโพธิ์ทอง
                         
563201040050
นายนิทินันท์ผิวจันทร์
                         
663201040051
นายปิยวัฒน์ละอองศรี
------------------       
763201040052
นายพลวัฒน์พิลาม
------------------       
863201040053
นายภูษฎายุทธบึงโบก
                         
963201040055
นายวันชัยแก่นทอง
                         
1063201040056
นายวุธิพงษ์เจนไพร
                         
1163201040057
นายศรัณย์มะโนรา
------------------       
1263201040058
นายศักดิ์สุริยาสัมมาวงค์
                         
1363201040059
นายสุปวีร์จันทานิตย์
                         
1463201040060
นายสุริยาอาจหาญ
                         
1563201040061
นายอธิพันธ์ศรีสุรักษ์
                         
1663201040062
นายอภินันท์พิทักษ์
                         
1763201040063
นายอเล็กซานเดอร์เซคเนอร์
                         
1863201040064
นายอัศนีย์สารกอง
                         
1963201040065
นายอรรถพันธ์รักสุจริต
                         
2063201040066
นายกฤตภาสรสชาติ
                         
2163201040067
นายคุณภัทรขาวสลับ
------------------       
2263201040068
นายอนุชามรรคดี
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................