วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทัศนัย     จันทา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040094
นางสาวธิดารัตน์จันทร์พรหมศรี
                         
263201040095
นายสมพลพรมอ่อน
                         
363201040096
นายวุฒิเดชสมาน
------------------       
463201040097
นายธนูเพชรภูดินแดน
                         
563201040098
นายกฤษณพลคูหา
                         
663201040099
นายภูวนัยก่อแก้ว
                         
763201040100
นายวัชชิระบุญภพ
                         
863201040101
นายภูมิพัฒน์ภูติยา
------------------       
963201040102
นายจุฑาชัยแก้วปัญญา
                         
1063201040103
นายปัญจพลมาลัยศรี
                         
1163201040104
นายภูวกรพงศ์มานะ
------------------       
1263201040105
นายอภิวัฒน์บุญเจริญ
                         
1363201040106
นายนครินทร์แก้วลา
                         
1463201040107
นายภพอาสะไวย์
                         
1563201040108
นายบัณฑิตสารศาสตร์
                         
1663201040109
นายนัยนิตชมภิรมย์
                         
1763201040110
นายเจษฎาวุฒิพุฒพันธ์
------------------       
1863201040111
นายพิรกรบุญประดิษฐ
                         
1963201040112
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................