วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ(ทวิภาคี).25 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040069
นางสาวทิพรดาอัมพะวา
                         
263201040070
นายธีรศักดิ์ดาดวง
                         
363201040071
นางสาวนีรภาส่งเสริม
------------------       
463201040072
นางสาวภัทรสุดาบุญเกิ่ง
                         
563201040073
นายกฤษฎาพรพรหมมา
------------------       
663201040074
นายกฤษฎาพรคำแก้ว
------------------       
763201040075
นายกิตติกองทอง
                         
863201040076
นายณัชพลสีสา
                         
963201040077
นายณัฐพลกิ่งจันมน
------------------       
1063201040078
นายธีรภัทรดาวสุข
                         
1163201040080
นายธีรวัฒน์พรมชาติ
                         
1263201040082
นายบัญชากุลวิลัย
                         
1363201040083
นายพลวัฒน์จิบจันทร์
                         
1463201040084
นายพิชาภัทรจุลหอม
                         
1563201040085
นายพีรพัฒน์จิบจันทร์
                         
1663201040086
นายรัชพลจิบจันทร์
                         
1763201040087
นายฤทธิชัยคะเชญชาติ
                         
1863201040088
นายฤทธิชัยดาวไสย์
                         
1963201040089
นายวีรเทพโสภาลี
                         
2063201040090
นายวีระพลใจเครือ
                         
2163201040091
นายศักรินทร์กุลบุตรดี
                         
2263201040092
นายศาสตราวุธสีคราม
                         
2363201040093
นายสมชายพิมพ์ชัย
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................