วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณรงค์     นิตนอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201050001
นางสาวทิพวรรณเอี่ยมทศ
                         
263201050002
นางสาวนุศราหมี่งแก้ว
                         
363201050003
นางสาววันวิสาเนียมพันธ์
                         
463201050004
นางสาวสุทธิดาโถทอง
                         
563201050005
นายเจษฎาอินสุข
                         
663201050006
นายฉัตรมงคลพิมพาวัตร
------------------       
763201050008
นายณัฐวัฒน์แก้วฤาษี
------------------       
863201050009
นายณัฐิวุฒิแก้วกิ่ง
                         
963201050010
นายนภัสกรจันทรัตน์
                         
1063201050011
นายนราชัยบุญเลี้ยง
                         
1163201050012
นายนฤรงค์งามม้าว
                         
1263201050013
นายนัฐวุฒิวงค์บัง
                         
1363201050014
นายปริวรรตกายะชาติ
                         
1463201050015
นายพิรชัชกายชาติ
                         
1563201050016
นายพีรพัฒน์โคตรสงคราม
                         
1663201050017
นายวุฒิพงษ์ยอดแก่น
------------------       
1763201050018
นายศิริวัฒน์พงษ์มีชัย
------------------       
1863201050019
นายอภิเชษฐ์อินธิเดช
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................