วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณรงค์     นิตนอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201050021
นายวชิรวิทย์รัตพันธ์
                         
263201050023
นายปรัชญาเกษแก้ว
------------------       
363201050024
นางสาวปวีณาทองคำพวง
------------------       
463201050025
นายศุภณัฐนารี
                         
563201050026
นายวีระพลผาปรางค์
                         
663201050027
นายอมรฉัตรพิลา
                         
763201050028
นายพีรภัทรคณะโท
------------------       
863201050029
นางสาวรัศมีภูหิน
                         
963201050030
นายวรเมธยอดพงศา
                         
1063201050031
นายธีระศักดิ์วิชระโภชน์
------------------       
1163201050042
นางสาวสุธินีวงค์แสง
                         
1263201050043
นางสาวภัทรวดีรองทอง
                         
1363201050044
นายธิฤทธิ์หมายมุ่ง
------------------       
1463201050045
นายภูฟ้าทองวรรณ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................