วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ(ทวิภาคี).23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณรงค์     นิตนอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201050032
นางสาวธิดารัตน์โพธิ์ภักดี
                         
263201050033
นางสาวเบญจวรรณดอกดวง
                         
363201050034
นางสาวอชิรญาณ์ทนที
                         
463201050035
นายจักรินเพ็งแจ่ม
                         
563201050036
นายธนภูอินทร์โสภา
------------------       
663201050037
นายธนิสรยศศิริ
                         
763201050038
นายศักดาวิลาวัลย์
                         
863201050039
นายศักดิ์ชายกงล้อม
                         
963201050040
นายอัครเดชพจชนะ
                         
1063201050041
นายพลพนัสเงินดี
                         
1163201050046
นายธีรพงษ์อินตะนัย
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................