วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพิมพ์ภัทรา     เลิศเรืองศิริ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163202010001
นางสาวกมลรัตน์แปงน๊อต
                         
263202010002
นางสาวกฤตพรภูติยา
                         
363202010003
นางสาวกุลธิดาสุโคตร
                         
463202010004
นางสาวขวัญนภาญาตจำรูญ
                         
563202010005
นางสาวจรัญญาพิมพา
                         
663202010006
นางสาวจิราภรณ์ดวงดาว
                         
763202010007
นางสาวจีรนันท์ภูแบ่งไม้
                         
863202010008
นางสาวจุฑาทิพย์อินพงษ์
                         
963202010009
นางสาวเจนจิราเกยมาศ
                         
1063202010010
นางสาวชนิตากันตรง
                         
1163202010011
นางสาวชนิษฐาแข็งฤทธิ์
                         
1263202010012
นางสาวชลันดาพโยม
                         
1363202010013
นางสาวฑิตยามาระสา
                         
1463202010014
นางสาวณัฐกานต์ทุมทอง
                         
1563202010015
นางสาวเทวีจันทง
                         
1663202010016
นางสาวธนัญรดาศรีบุบผา
                         
1763202010017
นางสาวนรินทร์นิภาจิบจันทร์
                         
1863202010018
นางสาวนลินทิพย์วรรณทอง
                         
1963202010020
นางสาวนันทวรรณพินิรัมย์
                         
2063202010021
นางสาวบุศราภรณ์ทิพย์สิงห์
                         
2163202010022
นางสาวปณิตายศศิริ
                         
2263202010023
นางสาวปราณปริยากุลวิลัย
                         
2363202010024
นางสาวปรารถนาเทียนเพ็ชร
                         
2463202010025
นางสาวปิยวรรณวงศ์ประเทศ
                         
2563202010026
นางสาวพรณภาสาบาล
                         
2663202010027
นางสาวพรทิพาวันสุข
                         
2763202010028
นางสาวพรนิภาจันทารมณ์
                         
2863202010030
นางสาวพรสินีศรีราพร
                         
2963202010031
นางสาวอนัญลักษณ์ทานะมัย
                         
3063202010032
นางสาวพิชชากรภูระยา
                         
3163202010033
นางสาวพิชญาภาอินทร์ศร
                         
3263202010034
นางสาวเพชรอรุณอ้อมชมภู
                         
3363202010035
นางสาวภาวิดามนตรี
                         
3463202010036
นางสาวมณฑาทิพย์บุรินทร์
                         
3563202010037
นางสาวมนทิตาแท่นสละ
                         
3663202010038
นางสาววรรณวิสาวงศ์แจ้ง
                         
3763202010039
นางสาววรลักษณ์บรรเทา
                         
3863202010040
นางสาววัชราภรณ์หัตถะมา
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................