วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวฐิติชญา     ภิบาลวงษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163202010041
นางสาววาริณีแถบมูล
                         
263202010042
นางสาววิรดาคำศรี
                         
363202010043
นางสาวศศิธรสอนจิตร
                         
463202010044
นางสาวศิรินภานาโพธิ์ตอง
                         
563202010045
นางสาวศิริเนตรกิ่งจันมล
                         
663202010046
นางสาวศุภรัตน์เสนคราม
                         
763202010047
นางสาวสไบทิพย์บุญพบ
                         
863202010048
นางสาวสุดารัตน์ปัทมะ
                         
963202010049
นางสาวสุนิตาปัดชาดี
                         
1063202010050
นางสาวสุมณฑาอิ่มบุญสุ
                         
1163202010051
นางสาวสุริตาอรรคบุตร
                         
1263202010053
นางสาวอลิสาคุณเพียร
                         
1363202010054
นางสาวอังคณาโสสว่าง
                         
1463202010055
นางสาวอุราวรรณแก้วจันโท
                         
1563202010056
นายไกรพจน์ปิ่นแก้ว
                         
1663202010057
นายวชิรวิชญ์พิวิโส
                         
1763202010058
นายมีชัยนาโสก
------------------       
1863202010061
นางสาวอาร์ลีนต้นสิงห์
                         
1963202010062
นางสาวยุพาพรใจหาญ
                         
2063202010063
นายปาณชัยวงษ์เศษ
                         
2163202010064
นางสาวทิพยาแก้วนัย
                         
2263202010065
นางสาวเพ็ญนภาทึกทา
                         
2363202010066
นางสาวปิ่นมนัสโคอินทร์
                         
2463202010067
นางสาวเนติพรโพธิ์ทอง
                         
2563202010068
นางสาวนฤมลเกษา
                         
2663202010069
นางสาวนันทิชาอาภรณ์ศรี
                         
2763202010070
นางสาวปารวีศรีบุญเรือง
                         
2863202010071
นางสาวปภาดาศรีนวล
                         
2963202010072
นางสาวไพลินเหล่าศรี
                         
3063202010073
นางสาวจิราพรรณวันยุมา
                         
3163202010074
นางสาวพรชิตายศศิริ
                         
3263202010075
นางสาววรัชยาแตะต้อง
                         
3363202010076
นางสาวสุพัตราคำแพง
                         
3463202010078
นายวิสิฐถาวรเจริญ
------------------       
3563202010079
นางสาวณัฐชยาอ่อนเกษ
                         
3663202010080
นายนนธพลจิตต์อ่อน
                         
3763202010081
นางสาวปิยะดาศิรินัย
------------------       
3863202010082
นางสาววรรณิดาวงมาเกษ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................